Όροι Χρήσης

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα ιστοσελίδα (εφεξής η «Ιστοσελίδα») ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία»), η οποία διατηρεί και προσφέρει προς χρήση το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις χρήσης (εφεξής «οι Όροι» ή «οι Όροι Χρήσης»).
Κάθε επισκέπτης / χρήστης της Ιστοσελίδας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες Όρους πριν από την επίσκεψη και την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση της Ιστοσελίδας και σε περίπτωση που τυχόν διαφωνεί οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε χρήση της.

Χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την πλήρη, ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον επισκέπτη/χρήστη των παρόντων Όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορούν να ανανεώνονται, συμπληρώνονται, επικαιροποιούνται ή/και τροποποιούνται από την «Εταιρεία», ολικά ή μερικά, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Για την πληρέστερη ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη, και ο χρήστης οφείλει και υποχρεούται να ελέγχει κάθε φορά για ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή/και συμπληρώσεις.

Συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας και μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση ή επικαιροποίηση των Ορων Χρήσης δηλώνει εκ νέου αποδοχή από τον χρήστη των αναθεωρημένων Όρων, ενώ σε περίπτωση μη αποδοχής τους, ο χρήστης οφείλει να απέχει από κάθε χρήση της Ιστοσελίδας.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

Η Εταιρεία είναι δικαιούχος της Ιστοσελίδας και όλων των περιεχόμενων σε αυτή στοιχείων. Διαθέτει πλήρες και απόλυτο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο περιλαμβάνει ως απόλυτα μεταξύ άλλων δικαιώματα, το περιουσιακό δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης τόσο της Ιστοσελίδας, δυνάμει του ν. 2121/1993 περί προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως ισχύει, ήδη από τον χρόνο δημιουργίας της, όσο και οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής ή έργου μπορεί να θεωρηθεί ότι συναρτάται αμέσως ή εμμέσως προς την Ιστοσελίδα, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Όλα τα λογότυπα, δικαιώματα σε βάσεις δεδομένων, σήματα και λοιπά δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας του υλικού αυτής της Ιστοσελίδας, και αυτή η δομή και ο σχεδιασμός της ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία, εκτός αν άλλως ρητά ορίζεται.

Επιτρέπεται η εκτύπωση, αντιγραφή για προσωπική μη εμπορική χρήση και φόρτωση σε υπολογιστή των περιεχομένων της Ιστοσελίδας, απαγορεύεται όμως ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

Κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να ενσωματώσει στον ιστότοπό του οποιοδήποτε μέρος/περιεχόμενο της Ιστοσελίδας υποχρεούται να λάβει την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλεί την εν λόγω συναίνεση – εξουσιοδότηση κατά πάντα χρόνο.

 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Η χρήση της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες Όρους Χρήσης, αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση από τρίτους.

Χρήση της Ιστοσελίδας για αποστολή, δημοσίευση, μετάδοση, αναπαραγωγή ή διάθεση με άλλους τρόπους περιεχομένου που μπορεί για οιονδήποτε λόγο να είναι ή να θεωρηθεί ότι είναι παράνομο, απειλητικό, ενοχλητικό, άσεμνο ή να εκφράζει εμπάθεια, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις, να παραβιάζει ή να απειλεί να παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία, προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα και εν γένει να παραβιάζει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία απαγορεύεται.

Απαγορεύεται επίσης στο χρήστη να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε λογισμικό, φόρμουλα ή συσκευή για να επέμβει ή να προσπαθήσει να επέμβει ηλεκτρονικά ή χειροκίνητα στην οργάνωση ή στη λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας, να καταστρέψει, μεταβάλει ή επέμβει με οποιοδήποτε τρόπο στην τελική μορφή αυτής της Ιστοσελίδας ή στον κώδικά της, να αποκτήσει ή προσπαθήσει να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα δίκτυα της Εταιρείας.
Σε περίπτωση που τυχόν η Εταιρεία διαπιστώσει οιαδήποτε χρήση από τον επισκέπτη/χρήστη, κατά παράβαση των ανωτέρω, τότε ο χρήστης, ανεξαρτήτως τυχόν άλλων κυρώσεων, υποχρεούται να παύσει αμέσως τη χρήση της Ιστοσελίδας.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, ούτε ακόμη την έλλειψη ιών, είτε πρόκειται για το δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνει το περιεχόμενό της ο χρήστης.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την σωστή και νόμιμη χρήση της Ιστοσελίδας και οφείλει να προβαίνει σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους. Για οποιαδήποτε τυχόν ζημία στην Ιστοσελίδα από κακή ή αθέμιτη ή μη νόμιμη ή μη ενδεδειγμένη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη, αποκλειστική ευθύνη φέρει ο ίδιος, ο οποίος ευθύνεται επίσης σε αποζημίωση της Εταιρείας σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης ή του νόμου.

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας παρέχονται «ως έχουν». Παρότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς, πλήρεις, αληθείς, επίκαιρες και σε υψηλή διαθεσιμότητα, η Εταιρεία δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, τα οποία ο επισκέπτης χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη.

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε (θετική ή αποθετική) ζημία του χρήστη/επισκέπτη αυτής της Ιστοσελίδας, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας.

Δεδομένης της μορφής του διαδικτύου η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών της (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη που μπορεί να προκύψει από τη λειτουργία ή μη, την πρόσβαση, τη χρήση ή την πλοήγηση στην Ιστοσελίδα ή από τη φόρτωση (download) υλικού, κειμένου και λοιπών δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτή, για τυχόν διακοπή λειτουργίας της Ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών και για οποιαδήποτε μορφή ζημίας προκληθεί στον χρήστη από αυτήν τη διακοπή και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων ή του λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) του χρήστη που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή έπειτα από χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας, ούτε για τυχόν λάθη στο πρόγραμμα (bugs), ανθρώπινο παράγοντα, δυσλειτουργία προγράμματος ή οποιοδήποτε άλλο λάθος, παράλειψη ή καθυστέρηση στην μετάδοση από υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου.

Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό κάθε φορά που συνδέονται στο διαδίκτυο.

 

ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλους δικτυακούς τόπους ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους θα γίνεται τότε μόνο προς διευκόλυνση των χρηστών της Ιστοσελίδας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση για την Εταιρεία.

Η Εταιρεία δεν αποδέχεται απαραιτήτως ούτε παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση για το περιεχόμενό τους ή τις υπηρεσίες αυτών και δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη που ενδεχομένως επικαλεσθεί επισκέπτης/χρήστης από την πρόσβαση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους ή από τη συλλογή προσωπικών δεδομένων από αυτούς, ούτε βεβαίως εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους.

Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση αυτών των δικτυακών τόπων ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλουν να απευθύνονται οι επισκέπτες/χρήστες.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Ιστοσελίδα συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης / χρήστης χρησιμοποιεί και επισκέπτεται την Ιστοσελίδα, οπότε η Εταιρεία συλλέγει πληροφορίες σχετικές με τις IP διευθύνσεις του. Έτσι αναγνωρίζεται ο Internet προμηθευτής του (Internet Service Provider – ISP) και εξάγονται στατιστικά επισκεψιμότητας.

Επίσης, η Εταιρεία συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη όταν αυτός συμπληρώνει και υποβάλει τη φόρμα επικοινωνίας ή όταν επικοινωνεί με αυτή μέσω των ειδικότερα αναφερόμενων στην Ιστοσελίδα ηλεκτρονικών διευθύνσεων.
Κατά την υποβολή της φόρμας επικοινωνίας από τον επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας, αυτός παρέχει πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνουν το όνομα, το επώνυμο, τη χώρα, το τηλέφωνο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του.

Η Ιστοσελίδα δεν συλλέγει κατά κανόνα οικονομικές πληροφορίες για τους χρήστες. Επίσης, η Ιστοσελίδα δεν συλλέγει ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων («ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»), αφού δεν απαιτεί την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικών με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τη θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, την υγεία, το ποινικό υπόβαθρο ή τη συμμετοχή του χρήστη σε συνδικαλιστικές οργανώσεις κ.λ.π..
Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει κατά τα παραπάνω για την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει ή/και για την διεκπεραίωση των αιτημάτων επικοινωνίας των επισκεπτών/χρηστών κατά τα ανωτέρω.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών και δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει μέσω της Ιστοσελίδας.

Η Iστοσελίδα λειτουργεί υπό ειδικό πρωτόκολλο ασφαλείας (https) το οποίο ανανεώνεται εγκαίρως και η προστασία των δεδομένων επιτυγχάνεται μέσω τεχνολογικών λογισμικών κρυπτογράφησης. Η Εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες και λαμβάνει και εφαρμόζει τα ανάλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προς προφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και προς προστασία των δεδομένων αυτών από μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση και αλλαγή ή καταστροφή. Οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας αλλά και της Εταιρείας γενικά δεν απευθύνονται κατά κανόνα σε παιδιά και δεν συλλέγονται συνειδητά προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 16 ετών.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για λόγους που αφορούν στη χρήση της Ιστοσελίδας (π.χ. ενημέρωση για τα προϊόντα, κ.λ.π.), για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και πάντως όχι για ασύμβατους με το σκοπό της συλλογής τους σκοπούς. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για τον σκοπό της επεξεργασίας τους.

Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση απαγορεύεται, με εξαίρεση όπου επιτρέπεται ή επιβάλλεται εκ του νόμου η χρήση από τρίτους, π.χ. από αρμόδιες Αρχές.

Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών δύνανται να γνωστοποιούνται και σε συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με την Εταιρεία επιχειρήσεις, με σκοπό την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών, την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της πελατειακής σχέσης τους με την Εταιρεία, την υποστήριξη της Ιστοσελίδας κ.λ.π.. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία φροντίζει ώστε οι εν λόγω επιχειρήσεις να εφαρμόζουν ανάλογα μέτρα που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

 

COOKIES

Η Ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την παροχή βέλτιστης εμπειρίας χρήσης και περιήγησης στην Ιστοσελίδα. Τα cookies είναι κρυπτογραφημένη αλληλουχία κειμένου, μικρά αρχεία κειμένου δηλαδή, που τοποθετεί η Ιστοσελίδα στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του όπως επίσης δεν συμβάλλουν στην επώνυμη αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη.
Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί προσωρινά (“session” ή “non-persistent”) cookies, τα οποία αποθηκεύονται προσωρινά σαν αρχεία στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη, αλλά διαγράφονται αυτόματα, όταν κλείσει τον browser ή βγει από την Ιστοσελίδα.

Η Εταιρεία κάνει επίσης χρήση των web analytics cookies, από τη Google, τα οποία επιτρέπουν στην Εταιρεία να παρακολουθεί την αλληλεπίδραση των χρηστών εντός της Ιστοσελίδας. Αυτά
τα cookies δεν αποθηκεύουν προσωπικά στοιχεία και βασίζονται αποκλειστικά στο ιστορικό περιήγησης.

Εάν ο χρήστης αποκτήσει πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας από κινητή ή άλλη συσκευή, η Εταιρεία μπορεί να συλλέξει ένα μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής που έχει εκχωρηθεί στη συγκεκριμένη συσκευή, δεδομένα γεωγραφικής κατανομής ή άλλα στοιχεία συναλλαγής για την εν λόγω συσκευή. Ενδέχεται επίσης να συλλέξει cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης (όπως cookies του browser, εικονοστοιχεία, beacons και τεχνολογία Adobe Flash – «Flash cookies»).

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα cookies για να αναγνωρίζει ο server που φιλοξενεί την Ιστοσελίδα τους επισκέπτες, όταν επιστρέφουν σε αυτήν. Επίσης, για να μετράται η χρήση των διαφόρων σελίδων της Ιστοσελίδας ώστε να μπορεί η Εταιρεία να τη διαμορφώνει ανάλογα με της ανάγκες των χρηστών για πρόσβαση και για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ή/και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.

Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί τα cookies για να αποσπάσει πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα των χρηστών σε άλλες ιστοσελίδες, ή για την εξακρίβωση των προσωπικών τους στοιχείων.
Τα cookies δε διαφθείρουν και δε βλάπτουν τον υπολογιστή, τα προγράμματα ή τα αρχεία του υπολογιστή του χρήστη.

 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ COOKIES

Όλα τα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο επιτρέπουν στον επισκέπτη / χρήστη της Ιστοσελίδας να περιορίσει τη διακίνηση των cookies μέσα από τις ρυθμίσεις ή τις επιλογές του διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της Ιστοσελίδας δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τους αφορούν, ενημέρωσης, συμπλήρωσης, διόρθωσης, διαγραφής ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων τους, όπως εκάστοτε προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, ελληνική και κοινοτική, για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή τους, οι χρήστες έχουν ακόμη το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεση αυτή οποτεδήποτε, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Για οποιαδήποτε απορία, πρόταση, παρατήρηση ή δήλωση σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα προβληματίζει τους χρήστες καθώς και για την άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά τους ως υποκείμενα των προσωπικών τους δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: gdpr@flexopack.com

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορούν να επισκέεπτονται την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr – Τα δικαιώματά μου – Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει στα πλαίσια εφαρμογής των παρόντων Όρων, αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Βιώσιμα προϊόντα και
επιχειρησιακή βιωσιμότητα
μέσα από την Έρευνα και
την Τεχνολογία μας

Κρέας

Πουλερικά

Γαλακτοκομικά

Ψάρια & Θαλασσινά

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Lidding Films

FLEXOLID™ S

Skin Films

FLEXION™ Skin Films

FLEXION™ 10K

Thermoforming Films

FLEXOFRESH™

Sustainable Products

FreshOnBoard™

MonoFresh™

MonoShrink™

Shrink Bags & Films

FLEXOSHRINK™ Shrink Bags

FLEXOSHRINK™ FlowPack Films

FLEXOSHRINK™ Forming/Non-Forming Films

Cook-in Products

FLEXOCOOK™ Ovenable Skin Films

FLEXOCOOK™ Ovenable Thermoforming Films

FLEXOCOOK™ Dual Use Films

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Έρευνα & Ανάπτυξη

Βιωσιμότητα

Διασφάλιση Ποιότητας

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Εταιρικό Ιστορικό

Διοικητικό Συμβούλιο

Θυγατρικές – Συγγενείς εταιρείες

Καριέρα

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Δελτία Τύπου

Εταιρική Διακυβέρνηση

Κώδικες - Πολιτικές

Επιτροπές

Μετοχική Σύνθεση

Οικονομικές Καταστάσεις

Εταιρία

Θυγατρικές

Γενικές Συνελεύσεις

Οικονομικό Ημερολόγιο

Επικοινωνία Επενδυτών

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Δελτία Τύπου

Blog

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Flexosystems doo Beograd je deo Flexopack Grupe.

FLEXOPACK je značajan evropski proizvodjač fleksibilne ambalaže, koji nudi širok asortiman proizvoda, sa posebnim naglaskom na koekstruziji barijernih i nebarijernih folija.
Kompanija ima snažnu tehničku bazu u ekstruziji, izradi kesa i štampanju.
Primarno tržište FLEXOPACK-a je prehrambena industrija, pretežno: mesa, živine, sira i ribe. Ostala tržišta uključuju industriju štampanja/konverzije i ambalaže za ličnu negu.