ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 26/06/2020

Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 26.06.2020

Αριθμός Μετόχων & δικαιωμάτων ψήφου

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

Σχέδιο αποφάσεων Τ.Γ.Σ (Αρθ.23 παρ.4 Ν. 4548/2018)

Invitation to the Annual Ordinary General Meeting 26.06.2020

Number of shares & voting rights

Proxy appointment form 

Έκθεση Αποδοχών Χρήσης 2019

 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 28/06/2019

Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 28.06.2019

Αριθμός Μετόχων & δικαιωμάτων ψήφου

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

Σχέδιο αποφάσεων Τ.Γ.Σ (Αρθ.123 παρ.4 Ν. 4548/2018)

Πολιτική Αποδοχών

Invitation to the Annual Ordinary General Meeting 28.06.2019

Number of shares & voting rights

Proxy appointment form 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 06/12/2018

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 06.12.2018

Αριθμός Μετόχων & δικαιωμάτων φήφου (Ε.Γ.Σ 06.12.2018)

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου (Ε.Γ.Σ 06.12.2018)

Σχέδιο αποφάσεων Ε.Γ.Σ (άρθρο 27 κν 2190-1920)

Invitation to the General Meeting 06.12.2018

Draft Resolution (E.G.M 06.12.2018)

Number of shares & voting rights (E.G.M 06.12.2018)

Proxy appointment form (E.G.M 06.12.2018)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29/06/2018

  Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 29.06.2018

 Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου (ΤΓΣ 29.06.2018)

 Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου (ΤΓΣ 29.06.2018)

 Σχέδιο αποφάσεων ΤΓΣ 29.06.2018 (άρθρο 27 κν 2190-1920)

 Invitation to the Annual Ordinary General Meeting 29.06.2018

 Proxy appointment form (AGM 29.06.2018)

 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30/06/2017

  Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 30.06.2017

 Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου (ΤΓΣ 30.06.2017)

 Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου (ΤΓΣ 30.06.2017)

 Σχέδιο αποφάσεων ΤΓΣ 30.06.2017 (άρθρο 27 κν 2190-1920)

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 10/01/2017

    Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 10/01/2017

   Αριθμός μετόχων & δικαιωμάτων ψήφου (ΕΓΣ 10/01/2017)

   Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου (ΕΓΣ 10/01/2017)

   Σχέδιο αποφάσεων ΕΓΣ 10/01/2017

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 24/06/2016

   Πρόσκληση σε ετήσια ΤΓΣ 24 6 2016

   Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου (ΤΓΣ 24 6 2016)

   Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου (ΤΓΣ 24 6 2016)

   Σχέδιο αποφάσεων ΤΓΣ 24 6 2016 (άρθρο 27 κν 2190-1920)

 

 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 11/12/2015

   Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 11/12/2015

   Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

   Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου/ων για τη συμμετοχή στην έκτακτη ΓΣ 11/12/2015

   Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της έκτακτης ΓΣ 11/12/2015