ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

FLEXOPACK

Έκδοση: Απρίλιος 2019

 

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις χρησιμοποιούνται οι κάτωθι ορισμοί, που έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

α) «Flexopack»: Η Flexopack Α.Ε., ανώνυμη εταιρεία συσταθείσα και λειτουργούσα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η οποία εδρεύει στην Ελλάδα (Θέση Τζήμα, Κορωπί Αττικής) ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, κατά περίπτωση.

β) «Αγοραστής»: Ένα φυσικό ή ένα νομικό πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να συνάψει ή έχει ήδη συνάψει μία Σύμβαση με την Flexopack ή λαμβάνει μια προσφορά για τον σκοπό αυτό.

γ) «Προσφορά»: Προσφορά της Flexopack προς τον Αγοραστή για την πώληση και την αποστολή των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών της.

δ) «Παραγγελία»: Παραγγελία από τον Αγοραστή για την αγορά από την Flexopack των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών της.

ε) «Σύμβαση»: Οποιαδήποτε σύμβαση (συμπεριλαμβανομένης οιασδήποτε αποδοχής, προφορικής ή έγγραφης μιας Παραγγελίας) αφορά στην πώληση προϊόντων και υπηρεσιών από την Flexopack και την διανομή ή αποστολή των προϊόντων και των υπηρεσιών αυτών στον Αγοραστή, οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίησή της, καθώς και κάθε ενέργεια (συμπεριλαμβανομένων και των νομικών ενεργειών) που διενεργείται τόσο στο πλαίσιο της προετοιμασίας, όσο και κατά την εκτέλεση της συμβάσεως.

στ) «Προϊόντα»: Όλα τα αγαθά που πωλούνται ή πρόκειται να πωληθούν από την Flexopack στα πλαίσια Σύμβασης.

ζ) «Υπηρεσίες»: Όλες οι δραστηριότητες που διενεργούνται από την Flexopack για τον Αγοραστή στο πλαίσιο μιας Σύμβασης, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο.

η) «Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις»: Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις.

θ) «Έμμεσες Ζημίες»: Ειδικές, παρεπόμενες κυρώσεις ή έμμεσες ζημίες, μείωση εσόδων, διαφυγόντα κέρδη, μείωση της παραγωγής, απώλειες λόγω διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης, μείωση της υπεραξίας ή πιστωτική ζημία, απώλεια της φήμης ή της μελλοντικής φήμης, μείωση της αξίας χρήσης, μείωση των τόκων, ζημία στην εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας, απώλειες ή άρνηση ευκαιριών, μείωση αναμενόμενης εξοικονόμησης, αυξημένα ή άσκοπα γενικά έξοδα, ή ζημίες σχετικές με πρόσθετα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν ή ματαιώθηκαν, ή ζημίες οι οποίες δεν αποτελούν φυσικές ή άμεσες συνέπειες της ενέργειας που τις προκάλεσε ή οι οποίες πηγάζουν από αξιώσεις τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των τελικών αγοραστών και του προσωπικού του Αγοραστή, ή οι οποίες συνιστούν αξίωση από σωματική βλάβη ή υλική ζημία, βάσει συμβάσεως ή εξ αδικοπραξίας ή βάσει νόμου ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία ή οποιεσδήποτε άλλες αποτιμούμενες ή μη σε χρήμα ζημίες με την ευρύτερη έννοια του όρου.

 1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

2.1. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν τμήμα κάθε Προσφοράς και κάθε Σύμβασης και εφαρμόζονται σε αυτές. Επιπλέον, οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις τυγχάνουν εφαρμογής σε κάθε αίτηση και σε κάθε διαπραγμάτευση που αφορά Προσφορά ή Σύμβαση.

2.2. Σε περίπτωση αντίφασης ανάμεσα στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και στην Σύμβαση, υπερισχύουν οι διατάξεις της Σύμβασης.

2.3. Τυχόν Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις από την πλευρά του Αγοραστή δεν τυγχάνουν εφαρμογής και η Flexopack με την παρούσα τους απορρίπτει ρητά.

2.4. Τροποποιήσεις στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις θα ισχύουν αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που η Flexopack τους έχει ρητώς αποδεχθεί εγγράφως και θα έχουν ισχύ μόνο για τη συγκεκριμένη Σύμβαση.

 1. ΠΡΟΣΦΟΡΑ

3.1. Εξαιρουμένης της περίπτωσης κατά την οποία η Flexopack έχει ρητώς ορίσει διαφορετικά εγγράφως, όλες οι Προσφορές τελούν υπό την αίρεση της κατάρτισης Σύμβασης και μπορούν να ανακληθούν/ακυρωθούν οποτεδήποτε.

3.2. Εξαιρουμένης της περίπτωσης κατά την οποία η Flexopack έχει ρητώς ορίσει διαφορετικά εγγράφως, η Προσφορά δεν θα παραμείνει σε καμία περίπτωση σε ισχύ για περισσότερο από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την ανακοίνωσή της.

 1. ΣΥΜΒΑΣΗ

4.1. Η Σύμβαση συνάπτεται:

α) μόλις η Flexopack λάβει εγγράφως την αποδοχή της Προσφοράς από τον Αγοραστή και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ανακαλέσει την Προσφορά εντός τεσσάρων (4) ημερών από την αποδοχή και β) μόλις η Flexopack αποδεχθεί την Παραγγελία σύμφωνα με τον Όρο 4.3.

4.2. Εάν η αποδοχή Προσφοράς εμπεριέχει επιφυλάξεις ή αιρέσεις ή τροποποιήσεις σε σχέση με την Προσφορά, τότε, εν αντιθέσει με την προηγούμενη παράγραφο, η Σύμβαση θα συναφθεί μόνο εφόσον η Flexopack έχει ενημερώσει τον Αγοραστή ότι συμφωνεί με τις συγκεκριμένες επιφυλάξεις ή αιρέσεις ή τροποποιήσεις.

4.3. Εάν καμία Προσφορά δεν έχει προταθεί και ο Αγοραστής (με ή χωρίς ευρύτερη συμφωνία πλαίσιο) έχει δώσει Παραγγελία στην Flexopack, η Σύμβαση συνάπτεται μόλις η Flexopack αποδεχθεί την Παραγγελία του Αγοραστή. H αποδοχή αυτή πραγματοποιείται είτε με την αποστολή επιβεβαίωσης της Παραγγελίας είτε με την έναρξη εκτέλεσης της Σύμβασης.

4.4. Η Flexopack δεν υποχρεούται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από τη Σύμβαση προτού λάβει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες από τον Αγοραστή.

4.5. Τροποποιήσεις στη Σύμβαση ισχύουν μόνο στο βαθμό που η Flexopack τις έχει ρητώς αποδεχθεί εγγράφως και θα ισχύουν μόνο για την συγκεκριμένη Σύμβαση. Οι τροποποιήσεις δύνανται να οδηγήσουν σε αναπροσαρμογή του αρχικώς συμφωνηθέντος χρόνου παράδοσης.

4.6. Η Flexopack δεν δεσμεύεται από υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από μη διευθυντικά της στελέχη, εκτός εάν η Flexopack τις έχει αποδεχθεί εγγράφως.

 1. ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

5.1. Εξαιρουμένης τυχόν διαφορετικής συμβατικής ρύθμισης, οι τιμές και οι χρεώσεις εκφέρονται μη συνυπολογιζομένου του ελληνικού Φ.Π.Α. Το ποσό του Φ.Π.Α., όταν και όπου εφαρμόζεται, πρέπει να υπολογίζεται με βάση τον προβλεπόμενο Φ.Π.Α. κατά την τιμολόγηση. Εάν ο συντελεστής Φ.Π.Α. διαφοροποιείται, το πληρωτέο ποσό για κάθε προμήθεια βάσει της παρούσας συμφωνίας θα διαμορφώνεται έτσι ώστε να αντανακλά την αλλαγή του συντελεστή και κάθε μείωση σε οποιονδήποτε άλλο φόρο, δασμό ή νόμιμη υποχρέωση που σχετίζεται με την αλλαγή του συντελεστή. Οι τιμές των Προϊόντων διαμορφώνονται σύμφωνα με τους Διεθνείς Εμπορικούς Όρους στην πιο πρόσφατη έκδοσή τους με όρους Ex Works παράδοσης. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το πάγιο κόστος συσκευασίας. 

5.2. Η Flexopack θα γνωστοποιεί στον Αγοραστή το συντομότερο δυνατόν κάθε αλλαγή στις τιμές των Προϊόντων και των Υπηρεσιών της.

 1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

6.1. Τα Προϊόντα παραδίδονται σύμφωνα με τους όρους των Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών στην πιο πρόσφατη έκδοσή τους με όρους Ex Works παράδοσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην Σύμβαση. Εξαιρουμένης τυχόν διαφορετικής συμβατικής ρύθμισης, ο τόπος παράδοσης είναι αυτός στον οποίο η Flexopack διατηρεί την καταστατική της έδρα. Αφ’ ης στιγμής η Flexopack καταστήσει τα Προϊόντα διαθέσιμα στον τόπο παράδοσης, ο Αγοραστής βαρύνεται με όλους τους κινδύνους, είτε βλάβης είτε απώλειας των Προϊόντων.

6.2. Η Flexopack δικαιούται να παραδώσει τα Προϊόντα με τμηματικές παραδόσεις.

6.3. Ο Αγοραστής είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με την Flexopack στα πλαίσια της διαδικασίας παράδοσης και να παραλάβει τα Προϊόντα. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Αγοραστής δεν είναι σε θέση να παραλάβει τα Προϊόντα στο συμφωνημένο χρόνο, ενώ αυτά είναι έτοιμα προς παράδοση, τότε η Flexopack, εφόσον διαθέτει επαρκή αποθηκευτικό χώρο, θα φυλάξει και θα προστατεύσει τα Προϊόντα αυτά και παράλληλα θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να αποτραπεί τυχόν υποβάθμιση της ποιότητάς τους. Ο Αγοραστής υποχρεούται να καταβάλλει αντίτιμο για την ανωτέρω αποθήκευση, το οποίο συνήθως καθορίζεται από την ίδια την Flexopack ή αν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, να καταβάλλει το αντίτιμο που συνηθίζεται στις συναλλαγές, το οποίο προσδιορίζεται τη χρονική στιγμή που τα Προϊόντα είναι έτοιμα να αποσταλούν ή, αν ο χρόνος παράδοσης είναι μεταγενέστερος, από το χρόνο παράδοσης που έχει συμφωνηθεί στη Σύμβαση.

6.4. Η χρονική στιγμή κατά την οποία τα Προϊόντα διατέθηκαν στον Αγοραστή, κατά τη συμφωνημένη ημερομηνία, ώρα και τόπο λογίζεται ως χρονική στιγμή εκπλήρωσης της σχετικής υποχρέωσης παράδοσης της Flexopack ανεξάρτητα αν ο Αγοραστής αρνείται ή δεν αποδέχεται την παράδοση.

6.5. Οι συμφωνημένοι χρόνοι παράδοσης αναφέρονται μόνο κατά προσέγγιση και δεν είναι υποχρεωτικοί. Τηρουμένων των κανόνων της λογικής και της επιείκειας, η Flexopack θα καταβάλει κάθε προσπάθεια συμμόρφωσης με τη συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης. Οι ημερομηνίες παράδοσης που υποδείχθηκαν ή συμφωνήθηκαν δεν πρέπει ποτέ να θεωρούνται ως αποκλειστικές προθεσμίες. Εάν τα Προϊόντα ή οι Υπηρεσίες δεν παραδοθούν στο συμφωνημένο χρόνο, ο Αγοραστής πρέπει να επιδώσει στην Flexopack έγγραφη ειδοποίηση, παρέχοντάς της παράλληλα ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να προχωρήσει στην παράδοση.

6.6. Οι ημερομηνίες και οι χρονικές περίοδοι θα αναστέλλονται εάν και εφόσον ο Αγοραστής δεν έχει εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις πληρωμής ή εάν ο Αγοραστής δεν έχει ή δεν έχει επαρκώς εκπληρώσει την υποχρέωσή του προς παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών, προκειμένου η Flexopack να προβεί στην παράδοση.

6.7. Η Flexopack δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προκαλούνται από τη μη συμμόρφωση με τις ημερομηνίες παράδοσης ή με άλλες χρονικές περιόδους.

6.8. Εάν ο Αγοραστής ζητήσει εγγράφως να αναβληθεί η ημερομηνία παράδοσης, τότε το αίτημά του πρέπει να γίνει εκ των προτέρων δεκτό από τη Flexopack εγγράφως. Σε περίπτωση που λόγω της αναβολής προκύψουν έξοδα και/ή ζημίες για την Flexopack, τότε ο Αγοραστής οφείλει να τα αποκαταστήσει και/ή να την αποζημιώσει. Εάν ο Αγοραστής δεν αποδεχθεί/παραλάβει τα Προϊόντα, η Flexopack δικαιούται, μετά από σχετική ειδοποίηση, να υπαναχωρήσει από την Σύμβαση και να αξιώσει αποζημίωση, κατά την διακριτική της ευχέρεια, με την μορφή είτε αποκατάστασης της ζημίας που υπέστη εξαιτίας της μη εκπλήρωσης είτε-χωρίς απόδειξη της ζημίας- ποινικής ρήτρας ανερχόμενης σε ποσοστό 30% της συμφωνηθείσας αμοιβής.

6.9. Η Flexopack δικαιούται να κάνει αλλαγές στα Προϊόντα που εμφανίζονται στον κατάλογό της, σε φυλλάδια ή σε άλλο έντυπο υλικό, καθώς και να αφαιρέσει από τη σειρά Προϊόντων Προϊόντα τα οποία τυχόν εμφανίζονται στο έντυπο υλικό. Οι πληροφορίες που περιέχονται στους καταλόγους και στα φυλλάδια δεν είναι δεσμευτικές εκτός εάν ρητώς χαρακτηρίζονται ως δεσμευτικές. Οι δηλώσεις που περιέχονται στις περιγραφές των Προϊόντων, οι τεχνικές πληροφορίες και γενικά οι πληροφορίες που δημοσιεύονται είναι δεσμευτικές μόνον όταν η τις αναγνωρίζει ως τέτοιες. Σύμφωνα με τον Όρο 11 η Flexopack δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν αποκλίσεις των παραδοθέντων Προϊόντων σε σχέση με τον κατάλογο, τα φυλλάδια ή άλλο έντυπο υλικό.

 1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7.1. Ο Αγοραστής εγγυάται ότι η Flexopack θα έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις Υπηρεσίες της εμπροθέσμως, με ασφάλεια, χωρίς κανένα εμπόδιο και με τις απαραίτητες διευκολύνσεις (ενδεικτικά αέριο, νερό και φως). Η Flexopack πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει τις δραστηριότητές της άμεσα και να τις ολοκληρώσει χωρίς διακοπή.

7.2. Ο Αγοραστής εγγυάται ότι έχει τις άδειες που απαιτούνται, προκειμένου η Flexopack να παράσχει τις Υπηρεσίες της.

7.3. Ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία που μπορεί να προκύψει εξαιτίας απώλειας, κλοπής, πυρκαγιάς ή βλάβης στα εργαλεία, τα υλικά και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία της Flexopack, τα οποία βρίσκονται στον τόπο όπου η Flexopack παρέχει τις Υπηρεσίες της.

 1. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

8.1. Εξαιρουμένης τυχόν διαφορετικής συμβατικής ρύθμισης, η Flexopack εκδίδει τιμολόγιο κατά την παράδοση των Προϊόντων και των Υπηρεσιών. Αν στη Σύμβαση (ιδίως σε σχέση με την παροχή Υπηρεσιών) προβλέπεται ότι η παράδοση θα γίνει τμηματικά (σε δόσεις), τότε εκδίδεται ξεχωριστό τιμολόγιο για κάθε τμηματική παράδοση.

8.2. Τα τιμολόγια της Flexopack πρέπει να εξοφλούνται εντός των προθεσμιών πληρωμής και στο συμφωνηθέν νόμισμα. Εάν στο τιμολόγιο δεν αναγράφεται προθεσμία πληρωμής, τότε η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. Ο Αγοραστής δεν επιτρέπεται να προβεί σε μείωση του ποσού που αναγράφεται στο τιμολόγιο. Ο Αγοραστής δεν επιτρέπεται να αναβάλει την υποχρέωση του προς πληρωμή.

8.3. Εάν ο Αγοραστής δεν διαμαρτυρηθεί εγγράφως για το τιμολόγιο εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του, θα θεωρείται πως το έχει αποδεχθεί. Εάν τυχόν τέτοια διαμαρτυρία αποδειχθεί βάσιμη, τότε η Flexopack θα τροποποιήσει το ποσό του τιμολογίου.

8.4. Στην περίπτωση που ο Αγοραστής δεν εκπληρώνει τις συμβατικές υποχρεώσεις πληρωμής εμπροθέσμως, θα καθίσταται υπερήμερος εκ του νόμου, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω όχληση. Αν ο Αγοραστής καταστεί υπερήμερος κατά τα ανωτέρω, τότε η Flexopack θα δικαιούται τους νόμιμους τόκους από το οφειλόμενο ποσό του τιμολογίου, της Flexopack επιφυλασσόμενης να ασκήσει και τα λοιπά συμβατικά της δικαιώματα.

8.5. Όλες οι δικαστικές και εξώδικες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται η Flexopack εξαιτίας της αδυναμίας του Αγοραστή να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις θα καλύπτονται πλήρως από τον τελευταίο. Η Flexopack δικαιούται να αναθέσει άμεσα σε τρίτο μέρος την είσπραξη της απαίτησής της στη βάση του μη εξοφλημένου τιμολογίου.

8.6. Κάθε καταβολή εκ μέρους του Αγοραστή προς την Flexopack διατίθεται για την κάλυψη 1) δαπανών 2) τόκων και 3) του ποσού του αρχικού κεφαλαίου στην σειρά με την οποία οι καταβολές αυτές είναι ληξιπρόθεσμες και απαιτητές.

8.7. Εάν η Flexopack έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει πως ο Αγοραστής δεν θα εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, δικαιούται να απαιτήσει όλες τις απαραίτητες κατά την κρίση της εγγυήσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αγοραστή και ο Αγοραστής είναι υποχρεωμένος να τις παράσχει.

8.8. Σύμφωνα με τα δικαιώματα από απορρέουν από τον Όρο 14, σε συμπλήρωση αυτών και σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις, η Flexopack δύναται οποτεδήποτε να αρνηθεί μία νέα παραγγελία εκ μέρους του Αγοραστή, εάν ο τελευταίος παρέλειψε να εξοφλήσει τιμολόγια τα οποία είναι ήδη ληξιπρόθεσμα και απαιτητά.

8.9. Ο Αγοραστής δεν μπορεί να αφαιρέσει τυχόν υποχρεώσεις προς πληρωμή της Flexopack από τις δικές του υποχρεώσεις προς πληρωμή. Οι υποχρεώσεις πληρωμής του Αγοραστή είναι ξεχωριστές από άλλες συμβατικές υποχρεώσεις.

 1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

9.1. Ο Αγοραστής, αμέσως μετά την παράδοση των Προϊόντων και την παροχή των Υπηρεσιών, είναι υποχρεωμένος να επιβεβαιώσει αν τα Προϊόντα και οι παρασχεθείσες Υπηρεσίες είναι σύμφωνες με τη Σύμβαση.

9.2. Διαμαρτυρίες σχετικά με τα παραδοθέντα Προϊόντα και Υπηρεσίες πρέπει να αναφέρονται στη Flexopack εγγράφως και αιτιολογημένα το συντομότερο δυνατό, αλλά όχι μετά την παρέλευση δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα που το ελάττωμα ανακαλύφθηκε ή τουλάχιστον όχι μετά την παρέλευση δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα που θα έπρεπε εύλογα να εντοπιστεί το ελάττωμα, σε κάθε δε περίπτωση καμία διαμαρτυρία δεν θα αναφέρεται ή εξετάζεται μετά το πέρας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης των Προϊόντων ή Υπηρεσιών. Ακολούθως της λήξης του χρονικού ορίου για την υποβολή των παραπόνων, η Σύμβαση θα θεωρείται ότι εκτελέστηκε από την Flexopack προσηκόντως.

9.3. Οι διαμαρτυρίες από τον Αγοραστή δεν πρέπει να υποβάλλονται και δεν θα λαμβάνονται υπόψη εάν:

α) Το ελάττωμα είναι αποτέλεσμα, εν όλω ή εν μέρει, ασυνήθιστης, ακατάλληλης, αδέξιας ή αμελούς χρήσης των Προϊόντων. 

β) Τα Προϊόντα έχουν τροποποιηθεί, χρησιμοποιηθεί ή επεξεργαστεί.

γ) Τα Προϊόντα έχουν μεταβιβαστεί σε τρίτους.

δ) Η Flexopack έχει χρησιμοποιήσει για τα Προϊόντα και Υπηρεσίες, κατόπιν σχετικής εντολής του Αγοραστή, συγκεκριμένα βασικά υλικά, συσκευασίες κ.λπ., από τα οποία προκλήθηκε το ελάττωμα.

ε) Η απόκλιση στην ποιότητα, την ποσότητα, το χρώμα, το φινίρισμα, τις διαστάσεις, τη σύνθεση κ.λπ. λόγω του ελαττώματος είναι πολύ περιορισμένη και ως εκ τούτου αποδεκτή στον κλάδο ή αναπόφευκτη για τεχνικούς λόγους.

στ) Ο Αγοραστής δεν έχει εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένης και της υποχρέωσης πληρωμής) απέναντι στην Flexopack.

9.4. O Αγοραστής θα επιτρέψει στην Flexopack να διερευνήσει την διαμαρτυρία και θα συνεργαστεί πλήρως στο πλαίσιο αυτό. Η Flexopack δύναται να αναθέσει σε πραγματογνώμονα να ελέγξει την διαμαρτυρία. Το κόστος της πραγματογνωμοσύνης δύναται να χρεωθεί στον Αγοραστή στην περίπτωση που η διαμαρτυρία ή η ένσταση αποδειχθεί εν όλω ή εν μέρει αβάσιμη.

9.5. Αν οι διαμαρτυρίες δεν υποβληθούν γραπτώς και εμπροθέσμως, ο Αγοραστής θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τα παραδοθέντα Προϊόντα και Υπηρεσίες και ότι έχει παραιτηθεί από όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες που του παρέχει ο νόμος και/ή η Σύμβαση και οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις.

9.6. Τυχόν διαμαρτυρία σύμφωνα με τον παρόντα Όρο δεν αναστέλλει την υποχρέωση πληρωμής.

9.7. Στην περίπτωση και στο μέτρο που η Flexopack αποδέχεται διαμαρτυρία του Αγοραστή ως βάσιμη, τότε κατά την διακριτική της ευχέρεια: 1) θα διορθώσει τα ελαττώματα στα Προϊόντα, 2) θα αντικαταστήσει τα ελαττωματικά Προϊόντα, ή 3) θα επανακτήσει τα ελαττωματικά Προϊόντα και θα καταβάλει στον Αγοραστή το τίμημα αγοράς των Προϊόντων. Σύμφωνα με τον Όρο 11.2, ο Αγοραστής δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση αποζημίωση για την παράδοση των ελαττωματικών Προϊόντων.

9.8. Τα Προϊόντα επιστρέφονται μόνο εφόσον η Flexopack συναινεί προς τούτο εγγράφως, δυνάμει όρων που καθορίζονται από την Flexopack.

 1. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

10.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία εκπλήρωσης της Σύμβασης, εάν και εφόσον αυτή είναι αποτέλεσμα ανωτέρας βίας.

10.2. Ανωτέρα βία συνιστούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιασδήποτε μορφής φυσικές καταστροφές, απεργίες, εργασιακές συγκρούσεις, οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση των προμηθευτών της Flexopack, ενέργειες πολέμου, έλλειψη πρώτων υλών, επιδημίες, προβλήματα στις μεταφορές, εμπόδια στις εισαγωγές και/ή εξαγωγές, κυβερνητικά μέτρα, πυρκαγιά, εκρήξεις, παγετός, υψηλές θερμοκρασίες, διακοπή στα μέσα επικοινωνίας και διακοπή ρεύματος, διακοπή εργασιών στη Flexopack ή στις αποθήκες ή στα εργαστήριά της, καθώς και κάθε κατάσταση υπό την οποία η Flexopack δεν δύναται σύμφωνα με τους κανόνες της λογικής να εκπληρώσει ή να συνεχίσει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της απέναντι στον Αγοραστή. Ανωτέρα βία στo πρόσωπο των προμηθευτών της Flexopack λογίζεται ως ανωτέρα βία της Flexopack.

10.3. Σε περίπτωση που συντρέχει γεγονός ανωτέρας βίας, τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν, χωρίς καθυστέρηση, να ενημερώσουν αλλήλους.

10.4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η Flexopack θα αναστέλλει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της για όσο διάστημα διαρκεί το γεγονός ανωτέρας βίας, χωρίς ο Αγοραστής να δικαιούται αποζημίωσης. Η επέλευση γεγονότος ανωτέρας βίας δεν απαλλάσσει τον Αγοραστή από τις υποχρεώσεις του προς πληρωμή.

10.5. Αν η κατάσταση ανωτέρας βίας διαρκεί περισσότερο από τρεις (3) μήνες, και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη Σύμβαση, χωρίς να έχει κανένα από τα δύο μέρη δικαίωμα αποζημίωσης.

 1. ΕΥΘΥΝΗ

11.1. Η Flexopack δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια των Προϊόντων από τη στιγμή που τα Προϊόντα διατέθηκαν στον Αγοραστή σύμφωνα με τον Όρο 6.1 των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

11.2. Σύμφωνα με τους Όρους 11.3 και 11.4 των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, τυχόν διαφορετική ερμηνεία οποιουδήποτε όρου ή εγγύησης των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων είτε βάσει Νόμου είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αποκλείεται.

11.3. Ο όροι και εγγυήσεις του Όρου 11.4 εφαρμόζονται αποκλειομένης τυχόν απαγορευτικής νομοθετικής διάταξης η οποία αποκλείει ή περιορίζει την γέννηση ευθύνης που απορρέει από τον σχετικό Όρο.

11.4. Στα πλαίσια του Νόμου η ευθύνη της Flexopack για οποιαδήποτε παραβίαση όρου ή εγγύησης (ρητή ή σιωπηρή) περιορίζεται στο δικαίωμα της Flexopack στην επιλογή μίας ή περισσότερων από τις παρακάτω δυνατότητες:

Α. Εάν η παραβίαση αφορά σε Προϊόντα:

i) την αντικατάσταση Προϊόντων η παροχή ομοίων η ουσιωδώς ομοίων Προϊόντων ή ουσιωδώς ομοίων Προϊόντων, ή

ii) την επιδιόρθωση Προϊόντων, ή

iii) την πληρωμή του κόστους αντικατάστασης των Προϊόντων ή την παροχή ομοίων ή ουσιωδώς ομοίων Προϊόντων, ή την πληρωμή του κόστους επιδιόρθωσης των Προϊόντων και 

B. Εάν η παραβίαση αφορά σε Υπηρεσίες:

i) την εκ νέου παροχή των Υπηρεσιών, ή

ii) την πληρωμή του κόστους της εκ νέου παροχής των Υπηρεσιών.

11.5. Η Flexopack δεν ευθύνεται σύμφωνα με τους Όρους 11.3. ή 11.4, όταν η παραβίαση όρου ή εγγύησης κατά τους Όρους 11.3. ή 11.4 οφείλεται σε:

α) ενέργεια, αθέτηση, ή παράλειψη ή οποιαδήποτε δήλωση από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από την Flexopack ή εργαζόμενο ή εκπρόσωπο της Flexopack, ή

β) γεγονός που εκφεύγει του πεδίου του ανθρώπινου ελέγχου, το οποίο συνέβη αφού το Προϊόν κατέστη διαθέσιμο από την Flexopack στον τόπο της παράδοσης, ή

γ) μη συμμόρφωση του Αγοραστή με την προσήκουσα μεταφορά, αποθήκευση και διαχείριση των Προϊόντων.

11.6. Κανένας από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις δεν μπορεί να αποκλείσει, περιορίσει ή τροποποιήσει την εφαρμογή της οικείας ελληνικής νομοθεσίας.

11.7. Στο μέτρο που επιτρέπει ο Νόμος Κανένας από τους Flexopack, διοίκησή της, προσωπικό της, εκπροσώπους της, εργολάβους της ή προμηθευτές της δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε Έμμεση Ζημία, ακόμη και αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω τελούν εις γνώση του ενδεχομένου Έμμεσης Ζημίας.

11.8. Οποιαδήποτε ευθύνη της Flexopack, πέραν των προβλεπόμενων σε αυτόν το Όρο, ή βάσει σύμβασης ή εξ αδικοπραξίας η από οποιαδήποτε άλλη αιτία, απέναντι στον Αγοραστή ή σε οποιονδήποτε τρίτο η οποία σχετίζεται με την εκπλήρωση ή μη εκπλήρωση από την Flexopack, ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, για όλα τα θέματα, περιορίζεται στο ποσό που καταβάλλεται στο πλαίσιο ασφάλισης της αστικής ευθύνης της Flexopack. Σε περίπτωση που ο ασφαλιστής της Flexopack, για οποιονδήποτε λόγο, δεν πληρώσει, η ευθύνη της Flexopack θα περιοριστεί στο τιμολογηθέν ποσό (άνευ Φ.Π.Α.) για τα εν λόγω Προϊόντα ή Υπηρεσίες. Εάν έχει συμφωνηθεί τμηματική παράδοση, η ευθύνη θα περιοριστεί στο τιμολογηθέν ποσό (άνευ Φ.Π.Α.) της παράδοσης του τμήματος που είναι στενότερα συνδεδεμένο με την αιτία της ζημίας.

11.9. Η Flexopack δικαιούται να ελέγξει τα Προϊόντα στα οποία αφορά η παραβίαση των τιθέμενων στον παρόντα Όρο εγγυήσεων.

11.10. Η Flexopack δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης του Αγοραστή για οποιαδήποτε ζημία, εάν ο Αγοραστής, κατά τη χρονική στιγμή επέλευσης του προαναφερθέντος γεγονότος, βρισκόταν σε αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων απέναντι στην Flexopack, αποκλειομένου του δόλου ή της βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Flexopack κατά την εκτέλεση της Σύμβασης.

11.11. Στο μέτρο που ο Αγοραστής είναι διανομέας/έμπορος της Flexopack, οφείλει να διαθέσει ο ίδιος ορισμένους κανονισμούς (ασφαλείας), εγχειρίδια και οδηγίες στους (τελικούς) αγοραστές, καθώς και να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι θα πρέπει να συμμορφώνονται απολύτως με αυτούς τους κανονισμούς (ασφαλείας), τα εγχειρίδια και τις οδηγίες. Η Flexopack δεν αποδέχεται οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.

11.12. Η Flexopack δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία σε σχέση με την εγκατάσταση ή την εφαρμογή των Προϊόντων της, για την οποία μόνο το μέρος που εγκατέστησε ή χρησιμοποίησε τα Προϊόντα θα θεωρείται υπεύθυνο.

11.13. Η Flexopack δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή την πληρότητα των δεδομένων, των εγγράφων, ή των σχεδίων που παρέχονται από τον Αγοραστή στην Flexopack, τεκμαιρουμένης πάντως υπέρ αυτής (της Flexopack) της ακριβείας τους κατά την εκτέλεση της Σύμβασης.

12. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

12.1. Αναφορικά με τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες (καθώς και την πώληση αυτών) ο Αγοραστής πρέπει να λειτουργεί με γνώμονα τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφάλειας των Προϊόντων.

12.2. Η Flexopack δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται ότι τα Προϊόντα και/ή οι Υπηρεσίες θα συμμορφώνονται προς οποιονδήποτε εθνικό ή τοπικό νόμο, διάταγμα, κανονισμό, κώδικα ή πρότυπο, εκτός εάν αυτό προβλέπεται ειδικά και συγκεκριμένα και συμφωνείται ότι θα ισχύει ως τμήμα της Σύμβασης μεταξύ Flexopack και Αγοραστή. 

12.3. Ο Αγοραστής οφείλει να συνεργάζεται σε κάθε περίπτωση που η Flexopack επιθυμεί να ανακοινώσει δημόσια προειδοποίηση, να αποσύρει  Προϊόντα, ή να λάβει οποιαδήποτε άλλα μέτρα δυνάμει ή όχι ευρωπαϊκών ή ελληνικών κανονισμών σχετικά με ζητήματα δημόσιας ασφάλειας. Προς διευκόλυνση τέτοιας δημόσιας προειδοποίησης ή απόσυρσης Προϊόντων, ο Αγοραστής υποχρεούται να διατηρεί κατά πάντα χρόνο αρχείο με τους παραλήπτες, το χρόνο και την ποσότητα των προμηθευόμενων Προϊόντων. 

12.4. Χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με την Flexopack ή έγγραφη συναίνεση αυτής, o Αγοραστής δεν επιτρέπεται 1) να προχωρήσει στη λήψη μέτρων τα οποία αφορούν την ασφάλεια των Προϊόντων, όπως σε απόσυρση Προϊόντων ή σε δημόσια προειδοποίηση, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς ή ελληνικούς κανονισμούς ή 2) να ενημερώσει τρίτα μέρη για τυχόν επισφάλεια των Προϊόντων στη βάση οποιουδήποτε κανονισμού.

 1. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

13.1. Τα Προϊόντα εξακολουθούν να είναι ιδιοκτησία της Flexopack μέχρι πλήρους εκπληρώσεως εκ μέρους του Αγοραστή όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων σύμφωνα με το περιεχόμενο του Άρθρου 532 του ελληνικού Αστικού Κώδικα (Α.Κ.). Αυτό περιλαμβάνει την αξίωση καταβολής του τιμήματος για τα Προϊόντα και Υπηρεσίες, καθώς και αξιώσεις στη βάση μη εκτέλεσης των Συμβάσεων.

13.2. Η παρακράτηση της κυριότητας δεν επηρεάζει την μεταβίβαση του κινδύνου σύμφωνα με τον Όρο 6 παραπάνω.

13.3. Στην περίπτωση παρακράτησης κυριότητας ή, τουλάχιστον, στην περίπτωση κατά την οποία η Flexopack ισχυρίζεται ότι υφίσταται παρακράτηση κυριότητας, ο Αγοραστής πρέπει να εξασφαλίσει ότι κάθε πιθανή ζημιά των Προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της υλικής ζημίας, της απώλειας ή της καταστροφής, είναι ασφαλισμένη προς όφελος της Flexopack. Σε πρώτη ζήτηση από την Flexopack, θα της επιτρέπεται να επιθεωρήσει το προαναφερόμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, καθώς και τις σχετικές αποδείξεις καταβολής του ασφαλίστρου.

13.4. Οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται η Flexopack προκειμένου να παρακρατήσει την κυριότητα, βαρύνουν τον Αγοραστή, ο οποίος φέρει το σχετικό κίνδυνο.

13.5. Στην περίπτωση κατά την οποία η Flexopack επιθυμεί να διεκδικήσει την περιουσία της, ο Αγοραστής (μέσω των υπαλλήλων ή εκπροσώπων της) πρέπει να επιτρέψει στην Flexopack την πρόσβαση στο μέρος που είναι αποθηκευμένα τα Προϊόντα προκειμένου να καταστεί δυνατό να αποκτήσει την κατοχή των Προϊόντων η Flexopack και να τα μετακινήσει. Ο Αγοραστής θα μετακινήσει εγκαίρως οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα, τα οποία ενδέχεται να είναι αποθηκευμένα μεταξύ των Προϊόντων ή τα οποία συνδέονται με άλλο τρόπο με τα Προϊόντα. Η Flexopack ουδέποτε θα ευθύνεται για την ενδεχόμενη ζημία τέτοιων αντικειμένων.

 1. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

14.1. Ο Αγοραστής θεωρείται εκ του νόμου υπερήμερος και οι τυχόν ανεξόφλητες οφειλές του προς στην Flexopack θα καταστούν απαιτητές αν:

α. ο Αγοραστής υποβάλλει αίτηση πτώχευσης ή αναστολής των εργασιών του, κηρυχθεί αφερέγγυος ή τεθεί σε καθεστώς αναστολής πληρωμών.

β. επιβληθεί κατάσχεση σε ουσιώδες μέρος της περιουσίας του Αγοραστή και αυτή η κατάσχεση δεν αρθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την επιβολή της.

γ. ο Αγοραστής δεν καταφέρει να εκπληρώσει οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις του οι οποίες πηγάζουν από τη Σύμβαση και/ή από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

δ. ο Αγοραστής βρεθεί σε υπερημερία οφειλέτη και αδυνατεί να πληρώσει τα τιμολόγια της Flexopack μέσα στον συμφωνημένο χρόνο, εν όλω ή εν μέρει.

ε. εάν η εταιρεία του Αγοραστή (σε περίπτωση που ο Αγοραστής είναι νομικό πρόσωπο), λυθεί, τεθεί υπό εκκαθάριση, κηρύξει παύση εργασιών ή εάν ο Αγοραστής πωλήσει την επιχείρησή του, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει.

στ. μεταβληθεί ο έλεγχος της επιχείρησης του Αγοραστή (ή μέρους αυτής), άμεσα ή έμμεσα.

14.2. Στις περιπτώσεις που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 του παρόντος Όρου, η Flexopack δύναται, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, χωρίς δικαστική παρέμβαση, χωρίς να κληθεί να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση και με την επιφύλαξη ασκήσεως των συμβατικών και νομίμων δικαιωμάτων της:

α. να αναστείλει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της απέναντι στον Αγοραστή μέχρι ο τελευταίος να εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στην Flexopack.

β. να καταγγείλει την Σύμβαση με άμεση ισχύ, εν όλω ή εν μέρει.

γ. να αξιώσει την πλήρη και άμεση εξόφληση κάθε ποσού που ο Αγοραστής οφείλει στην Flexopack, συμπεριλαμβανομένου και οποιουδήποτε ποσού δεν έχει ακόμη καταστεί ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.

δ. να αποκτήσει επαρκή ασφάλεια ως προς την έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων πληρωμής του Αγοραστή πριν την εκτέλεση της  Σύμβασης  (ή πριν συνεχίσει αυτή να εκτελείται).

ε. να επανακτήσει οποιαδήποτε Προϊόντα και Υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί αλλά δεν έχουν ακόμη πληρωθεί, εν όλω ή εν μέρει, απαλλαγμένα από οποιαδήποτε δικαιώματα του Αγοραστή πάνω σε αυτά, χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη της ή υποχρέωσή της να παραδώσει (ή να παραδώσει ξανά) Προϊόντα και Υπηρεσίες στον Αγοραστή.

14.3. Ο Αγοραστής θα λάβει περαιτέρω οποιαδήποτε άλλα μέτρα και θα προβεί σε οποιεσδήποτε απαιτούμενες ενέργειες, έτσι ώστε η Flexopack να έχει την δυνατότητα ασκήσεως των δικαιωμάτων τα οποία απορρέουν από τη Σύμβαση και τους Γενικούς Όρους και τις Προϋποθέσεις.

14.4. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων οι οποίες ορίζονται ειδικώς στον παρόντα Όρο, η Σύμβαση παύει να ισχύει και λύεται αυτοδικαίως με την εκτέλεσή της ή οποτεδήποτε ορίζεται ρητώς από τα μέρη.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

15.1. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει πως η Flexopack έχει την αποκλειστική κυριότητα όλων των πνευματικών δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε αξιώσεων σε αυτά και επιπλέον οποιωνδήποτε μελλοντικών πνευματικών δικαιωμάτων) τα οποία θεμελιώνονται σε και σχετίζονται με Προϊόντα, Υπηρεσίες, σχέδια (κατασκευασμένα με βάση τις οδηγίες του Αγοραστή), διεργασίες, παρουσιάσεις, γνώμες, σκίτσα, έντυπο υλικό, φωτογραφίες, αρχεία, ιστοσελίδες, φυλλάδια και καταλόγους της Flexopack. Περιλαμβάνονται, μη περιοριστικά, όλα τα πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα εμπορικών σημάτων και εμπορικών επωνυμιών που χρησιμοποιούνται και/ή προκύπτουν κατά την διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης (ή των Συμβάσεων).

15.2. Σε περίπτωση παραβίασης δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας της Flexopack από τρίτο μέρος, ο Αγοραστής θα ενημερώνει άμεσα την Flexopack σχετικά με την παραβίαση τηλεφωνικώς ή εγγράφως. Σε πρώτη ζήτηση της Flexopack, ο Αγοραστής οφείλει να προμηθεύσει την Flexopack με όλα τα έγγραφα τεκμηρίωσης και τις πληροφορίες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και να παράσχει κάθε συνεργασία που θα ζητηθεί εκ μέρους της Flexopack. Η Flexopack δεν υποχρεούται σε αποζημίωση του Αγοραστή έναντι απαιτήσεων οι οποίες σχετίζονται με τα πνευματικά δικαιώματα.

15.3. Ο Αγοραστής δεν επιτρέπεται να τροποποιεί ή αφαιρεί οποιαδήποτε αναφορά στα πνευματικά δικαιώματα της Flexopack και/ή τυχόν τρίτου μέρους από τα Προϊόντα και/ή σε σχέση με τις Υπηρεσίες.

15.4. Αν τα Προϊόντα ή οι Υπηρεσίες παραχθούν και/ή συσκευαστούν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Αγοραστή, o Αγοραστής έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα αντίστοιχα σήματα, λογότυπα κ.λπ. και θα αποζημιώσει την Flexopack έναντι τυχόν απαιτήσεων τρίτων μερών σχετικών με τα αναφερόμενα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες, οι οποίες αφορούν, μη περιοριστικά, απαιτήσεις στη βάση παραβίασης κάποιου πνευματικού δικαιώματος τρίτου μέρους.

 1. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

16.1. Όλες οι πληροφορίες, σημαντικές ή μη, που η Flexopack παρέχει στον Αγοραστή είναι αυστηρά προσωπικές και εμπιστευτικές. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες περιλαμβάνουν πληροφορίες που σχετίζονται με Προϊόντα ή Υπηρεσίες, προμηθευτές, πελάτες, μεθόδους, τεχνικές πληροφορίες, εφευρέσεις, Προϊόντα, εμπορικές πληροφορίες και περιλαμβάνουν τύπους και τεχνικά σχέδια για τα Προϊόντα και τις διαδικασίες παραγωγής, χαρακτηριστικά, διαδικασίες, εμπορικά μυστικά, ευρεσιτεχνίες, εφευρέσεις, ανακαλύψεις, τεχνογνωσία και πνευματικά δικαιώματα.

16.2. Ο Αγοραστής δεν επιτρέπεται να αποκαλύψει δημόσια ή να χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο τις πληροφορίες που παρέχονται από την Flexopack με κάθε τρόπο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Flexopack και πρέπει να επιστρέψει όλες τις πληροφορίες και τους διακομιστές δεδομένων στην Flexopack και να καταστρέψει αμέσως μόλις ζητηθεί από την Flexopack οποιαδήποτε αντίγραφα αυτών. Η διάρκεια αυτής της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας είναι απεριόριστη.

16.3. Ο Αγοραστής πρέπει να λαμβάνει οποιαδήποτε και όλα τα απαραίτητα μέτρα και προφυλάξεις προς αποφυγήν αποκαλύψεως πληροφοριών που παρέχονται από την Flexopack σε τρίτο μέρος και ο Αγοραστής θα επιβάλλει την υποχρέωση εμπιστευτικότητας στο προσωπικό του και σε εμπλεκόμενα τρίτα μέρη. Οποιαδήποτε αθέτηση των οριζόμενων σε αυτόν τον Όρο από κάποια θυγατρική εταιρεία, την διοίκηση ή το προσωπικό του Αγοραστή θα θεωρηθεί σαν αθέτηση της συμφωνίας ή σαν παραβίαση διάταξης ή απαγόρευσης από τον Αγοραστή.

16.4. Οι περιορισμοί σχετικά με την χρήση και την αποκάλυψη των πληροφοριών που παρέχονται από την Flexopack δεν έχουν εφαρμογή σε πληροφορίες σχετικά με τις οποίες ο Αγοραστής μπορεί να αποδείξει ότι: α) είναι δημοσίως γνωστό πότε αποκαλύπτονται, β) πρέπει να παρασχεθούν ως απόρροια νομικής υποχρέωσης ή δικαστικής απόφασης που έχει καταστεί τελεσίδικη.

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

17.1. Κατά την υποβολή μιας Παραγγελίας, είτε μέσω της ειδικής φόρμας στην ιστοσελίδα της Flexopack είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, ο Αγοραστής συμπληρώνει και κατ’ επέκτασιν παρέχει άμεσα προσωπικές πληροφορίες όπως όνομα, επώνυμο, χώρα, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτές οι πληροφορίες είναι απολύτως αναγκαίες για την Flexopak προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στην Παραγγελία του Αγοραστή και να αξιολογήσει την αποδοχή της βάσει των ανωτέρω.

Επιπλέον, η Εταιρεία έχει πρόσβαση σε πρόσθετες προσωπικές πληροφορίες του Αγοραστή, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των στοιχείων επικοινωνίας τους, Α.Φ.Μ., στοιχείων πληρωμών, πληροφοριών οικονομικής φύσεως, στοιχείων πιστωτικών καρτών κλπ., του Αγοραστή (στην περίπτωση φυσικού προσώπου-εμπόρου) είτε των εκπροσώπων του ή των υπεύθυνων επικοινωνίας (στην περίπτωση νομικού προσώπου) [στο εξής αναφερόμενες ως «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα»].

17.2. Η Flexopack έχει πρόσβαση σε αυτά τα Δεδομένα στο πλαίσιο της εκτέλεσης της Σύμβασης, και φυσικά της τιμολόγησης Προϊόντων και/ή Υπηρεσιών και, όταν ενδείκνυται, της παράδοσης. Χωρίς αυτήν την πρόσβαση η Flexopack ενδεχομένως να αδυνατούσε να εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις της απέναντι στον Αγοραστή. Έχει επίσης πρόσβαση στα Δεδομένα για την προσήκουσα διαχείριση των υποθέσεών της, την διεκδίκηση των νόμιμων αξιώσεών της, την θεμελίωση των εννόμων συμφερόντων της και την αποτελεσματική προώθηση Προϊόντων και/ή Υπηρεσιών της.

17.3. Η Flexopack διατηρεί αυτά τα Δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση των συμβατικών της δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, και μετά την λήξη ισχύος της Σύμβασης, για όσο διάστημα απαιτείται από τον νόμο (φορολογικές υποχρεώσεις κ.λπ.), και σε καμία περίπτωση για διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ετών από την λήξη ισχύος της τελευταίας συναφθείσας Σύμβασης.

Τα Δεδομένα στην συνέχεια καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο, εφόσον δεν απαιτηθεί μεταγενέστερη ανάκτησή τους προς εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού ή ικανοποίηση λειτουργικών φορολογικών, λογιστικών απαιτήσεων ή υπεράσπιση των δικαιωμάτων της Flexopack ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής ή Δικαστηρίου.

17.4. Τα Προσωπικά Δεδομένα αποκαλύπτονται στο αναγκαίο προσωπικό της Flexopack και στις αρμόδιες Αρχές (συμπεριλαμβανομένων των Αρχών Επιτήρησης για σκοπούς ελέγχου), εφόσον η αποκάλυψή τους επιβάλλεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία (προφανώς νοούμενης ως τέτοιας και της αποκάλυψης σε φορολογικές Αρχές και σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές). Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα Προσωπικά Δεδομένα αποκαλύπτονται σε τρίτα μέρη συνεργάτες της Flexopack, για λόγους που σχετίζονται με την παράδοση Προϊόντων και/ή Υπηρεσιών και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών της Flexopack, καθώς και σε εξωτερικούς συνεργάτες και επαγγελματίες συμβούλους, συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων και λογιστών.

Άλλα τρίτα μέρη (όπως πάροχοι λογισμικού, ασφαλιστικές εταιρείες, Τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς επίσης και μεταφορείς προμηθευτών κ.λπ.) είναι επίσης δυνατόν να συλλέξουν Προσωπικά Δεδομένα εάν η Flexopack δεσμεύεται νομικά να τους παράσχει πρόσβαση σε αυτά ή εάν αυτό απαιτείται προκειμένου να εκπληρώσει τις συμβατικές της δεσμεύσεις απέναντι στον Αγοραστή.

Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, η διαβίβαση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις και τις προβλεπόμενες απαιτήσεις και η Flexopack προσπαθεί σε κάθε περίπτωση να διασφαλίσει ότι τα τρίτα μέρη έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό την προστασία της ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των Δεδομένων.

Λόγω της διεθνούς δραστηριότητας της Flexopack και της δομής του Ομίλου, τα Προσωπικά Δεδομένα είναι δυνατόν να μεταφέρονται εκτός E.O.X. όταν και στον βαθμό που η Flexopack απαιτείται να συμμορφωθεί με τις νομικές και συμβατικές δεσμεύσεις και/ή για σκοπούς που συνδέονται με την διαχείριση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου (για παράδειγμα, για λόγους που σχετίζονται με την κεντρική υπηρεσία πελατών, την κεντρική υπηρεσία IT και/ή το κοινό εσωτερικό τμήμα οικονομικών υποθέσεων και λογιστήριο). Τέτοιου είδους διαβιβάσεις πραγματοποιούνται μόνον εφόσον διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας ή τίθενται σε εφαρμογή μέτρα και εφαρμόζονται συμβατικοί όροι για την διασφάλιση της προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του Αγοραστή.

Τίθενται σε εφαρμογή κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα Δεδομένα προστατεύονται από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή διαβίβαση και η Flexopack εφαρμόζει διαδικασίες για την αντιμετώπιση υποθέσεων παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων και προβαίνει σε έγκαιρη σχετική ενημέρωση του Αγοραστή και των αρμόδιων Αρχών.

17.5. Ο Αγοραστής του οποίου τα Προσωπικά Δεδομένα τηρούνται δικαιούται να αιτηθεί να έχει πρόσβαση σε αυτά και ενδεικτικά να αιτηθεί την πρόβλεψη αντιγράφου αυτών και/ή την χορήγηση σχετικών με τα Δεδομένα που τηρούνται από την Flexopack πληροφοριών, καθώς επίσης και την διόρθωση τυχόν ανακριβούς Προσωπικού Δεδομένου ή την συμπλήρωσή του, την διαγραφή τους ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, κατά περίπτωση και υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις. Διατηρεί επίσης τα δικαιώματα να εμποδίσει την επεξεργασία, κατά περίπτωση και να λάβει τα δεδομένα σε ψηφιακή μορφή.

17.6. Σε περίπτωση που κάποιος Αγοραστής ή εκπρόσωπος Αγοραστή ή υπεύθυνος επικοινωνίας κ.λπ. διαπιστώσει περίπτωση παραβίασης της προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από την πλευρά της Flexopack, συντάσσει σχετικό έντυπο καταγγελίας προς την αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Flexopack βρίσκονται στην ιστοσελίδα της (www.flexopack.com) ή τηλεφωνικά στο: 210 6680000.

 1. ΔΙΑΦΟΡΑ

18.1. Αν κάποιος όρος στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ή στη Σύμβαση είναι άκυρος ή ακυρώσιμος, οι άλλοι όροι, στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ή στη Σύμβαση, θα παραμένουν σε ισχύ. Τα μέρη θα αντικαταστήσουν τον άκυρο και/ή τον μη εφαρμόσιμο όρο με έναν καινούργιο που θα προσεγγίζει, ει δυνατόν στο μέγιστο βαθμό, το περιεχόμενο του αρχικού Όρου.

18.2. H Flexopack δύναται να τροποποιήσει τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Ο Αγοραστής θα θεωρηθεί ότι έχει αποδεχθεί κάθε τροποποίηση των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων αν δεν καταθέσει έγγραφη ένσταση μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την γνωστοποίηση των τροποποιήσεων από την Flexopack. Σε κάθε περίπτωση τέτοια γνωστοποίηση θεωρείται ότι έλαβε χώρα μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της τροποποίησης των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων στην επίσημη ιστοσελίδα της Flexopack.

18.3. Η Flexopack δύναται να αναθέσει σε τρίτα μέρη την εκτέλεση της Σύμβασης. Μπορεί επίσης να μεταβιβάσει δικαιώματα και υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη Σύμβαση σε τρίτα μέρη.

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

19.1 Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις, όλες οι προτάσεις, οι Προσφορές και οι Συμβάσεις μεταξύ του Αγοραστή και της Flexopack διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.

19.2 Όλες οι διαφορές που πηγάζουν από ή σχετίζονται με τους  Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, την πρόταση, τις Προσφορές και/ή την Σύμβαση μεταξύ του Αγοραστή και της Flexopack θα φέρονται προς εκδίκαση ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων της Αθήνας.